ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ PDF Εκτύπωση E-mail

Aρθρα 32 και 33
Καταργήθηκαν όχι ρητά, αλλά με περιεχόμενο διατάξεων νεότερου νόμου,
κατ' εφαρμογή του Αρθρου 25 παρ. 1, εδάφιο πρώτο του Ν.2523/1997.
Ουσιαστικά αναμορφώθηκαν με το Αρθρο 5 του Ν.2523/1997
(ισχύς από 11.9.1997)Αρθρο 34
Καταργήθηκε όχι ρητά, αλλά με περιεχόμενο διατάξεων νεότερου νόμου,
κατ' εφαρμογή του Αρθρου 25 παρ. 1, εδάφιο πρώτο του Ν.2523/1997.
Ουσιαστικά αναμορφώθηκε με το Αρθρο 9 του Ν.2523/1997 (ισχύς από 11.9.1997)


Αρθρο 35
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις


1. Αυτός που λαμβάνει γνώση επαγγελματικού μυστικού από τα φορολογικά στοιχεία ή από τα βιβλία και στοιχεία των υπόχρεων ή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσιακή ενέργειά του, υποχρεούται στην τήρησή του. Σε αντίθετη περίπτωση υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα.

2. Επί Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εκείνος που αρνείται να διευκολύνει το φορολογικό έλεγχο ή να παραδώσει ή να αποστείλει τα στοιχεία και να δώσει τις πληροφορίες για όσα ορίζουν οι διατάξεις του Κώδικα αυτού ή παρέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες πλημμελώς, διώκεται πειθαρχικά με αίτηση του αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

3. Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπονται διοικητικές(2) ή ποινικές κυρώσεις όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται παράλληλα με τις κυρώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του Κώδικα αυτού.